جلسات کمسیون آموزش اتحادیه صنف تجهیزات الکترونیک و حفاظتی

بر اساس آيين نامه اجرايي موضوع تبصره 2 بند ط ماده 30 قانون نظام صنفي اتحاديه الکترونيک وحفاظتي نسبت به تشکيل کميسيون هاي اشاره شده ماده30 قانون نظام صنفي اقدام نموده است.

یکی از این کمیسون ها کمیسون اموزش می باشد.
  
به همت ریاست محترم اتحادیه و ریاست کمسیون آموزش اتحادیه کلاس های علوم کامپیوتر در تاریخ 1395/9/4 اغاز به کار کرده است .شایان ذکر است که مدرس کلاس ها مربی رسمی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور میباشد و براساس استانداردهای فنی و حرفه ای اقدام به آموزش می نمایید.