برگزاری آزمون های عملی سیستم های حفاظتی در مرکز آموزش اتحادیه صنف الکترونیک و حفاظتی

برگزاری آزمون های عملی سیستم های حفاظتی در مرکز آموزش اتحادیه صنف الکترونیک و حفاظتی توسط مدرس رسمی سازمان فنی و حرفه ای برگزار می گردد.