جلسه مشترک اقای مهندس فیض آبادی با معاونت محترم وزارت صنعت معدن تجارت اقای خسرو تاج

جلسه مشترک اقای مهندس فیض آبادی با معاونت محترم وزارت صنعت معدن تجارت اقای خسرو تاج پیرامون مسائل صنفی برگزار گردید