جلسه کميسيون آموزش اتحاديه با حضور نمايندگان سازمان فني و حرفه اي تهران برگزار شد و بخشي از تجهيرات آزمون مهارت فنی و حرفه ای در این جلسه به سازمان فنی و حرفه ای اهدا گردید.