مرامنامه شرکت تدبیرسازان

قبل از کسب درآمد، عاشق کارتان باشید و با آن زندگی کنید. قبل از کار زندگی در جریان است.
اجتماعی باشید، به فکر منافع تیم باشید نه منافع شخصی. در نهایت منفعت تیم، بیشتر به نفع شماست.
در یک حوزۀ خاص حرفه ای باشید و در سایر حوزه ها آگاه.
زکات علم‌تان را به موقع بپردازید !
بپذیرید که کیفیت پروژه با تیمی متخصص، بیشتر از کیفیت پروژه با فردی متخصص است.
خوش قول و در زمان سنجی دقیق باشید.
خودتان را با سطح توانمندی های خودتان مقایسه کنید، نه با دیگران.
توانمندی هایتان را برای رسیدن خدمت به مردم و ایجاد آرامش و امنیت ماندگار به کار بگیرید.
در پی کسب ثروت، شهرت، پیشرفت، دانایی و توانایی باشید ولی طمع کار نباشید.
از ثروت، شهرت، پیشرفت، دانایی و توانایتان استفاده کنید و در لحظه لذت ببرید.
قدر توانتان تلاش کنید و مطمئن باشید که روزی را خدا می دهد.