پروژه های انجام شده

شرکت تدبیرسازان از سال 80 در زمینه نصب و اجرای پروژه های سیستم های امنیتی و حفاظتی نظارتی فعالیت داشته است و رضایت مشتریان و کارفرمایان همواره بالاترین اولویت را در نگرش مدیریت این شرکت داشته است. در ادامه تعدادی از پروژه های انجام شده این شرکت را می بینیم